انجمناین انجمن از تاریخ۲۰۱۲/۱/۹به صورت قانونئ شروع به فعالئت نموده است
وبه هیچ گروهی خاص قوم وملیت خاص وابسته نبوده ونیست دراین انجمن ازهمه قومهای افغان عضوء ومسئول هستند 
  

نام  انجمن
نام رسمی آن  انجمن همبستگی افغانهای مقیم یونان ميباشد
ماده سوم

اهداف کمیته

 جمع آوری و واحد ساختن افغانهای مقيم یونان
ياری ومساعدت در عرصه های حقوقی،اداری،ورزشی،صحت،تعليم وتربيه و سايًرمسايل فرهنگی به افغانها 
 توسعه و رشد فرهنگی،حقوقي و اجتماعی زنان با در نظر داشت کلتور افغانی به سطح جامعۀ 
کمک های ممکن به افغانهای جديدالورود به شهر اتن
آشنا نمودن افغانها با تاريخ،فرهنگ ،تمدن و شيوۀ زندگی یونان ها واشتراک فعال و مؤثردرهمچوعرصه ها 
 تجليل از روزهای ملی و کلتوری افغانها
 سازماندهی زمينۀ فراگرفتن لسان های افغانی
 سازماندهی فعاليت های هنری،فرهنگی و اجتماعی بمنظور معرفی وشناسايی کلتورافغانی
جلب توجه حکومت یونان  در مورد  قضايای  افغانستان
تدریس زبانهای یونانی و انگلیسی
 ترجمه کردن مدارک از زبان فارسی به زبان یونانی

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου