یونان

 اعتصاب سراسری در یونان در اعتراض به حذف هزاران فرصت شغلی

هزاران نفر در اعتراض به طرح اصلاحاتی که در پارلمان یونان در حال بررسی است، تظاهرات کرده و دست به اعتصاب زدند.
طرحی که به موجب آن دولت یونان برای پاسخ به خواسته های اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول، می بایست تا پایان سال جاری میلادی چهار هزار فرصت شغلی را حذف کرده و 12500 نفر را هم مجبور به تغییر مکان شغل خود کند.
یکی از تظاهرکنندگان می گوید: “ما دست از مبارزه مان بر نخواهیم داشت زیرا حق با ماست. ما نمی توانیم با 400 یورو در ماه زندگی کنیم. ما نمی خواهیم فقط زنده بمانیم بلکه می خواهیم با شرافت زندگی کنیم. این چیزی است که ما سزاوار آن هستیم و برای آن تا آخر مبارزه خواهیم کرد.”
به دنبال این اعتصاب سراسری، قطارها از حرکت باز ایستاده، بسیاری از پروازها مختل شده و ساعت حرکت اتوبوسها نیز محدود شده است.
خبرنگار یورونیوز در آتن می گوید: “علی رغم اعتصاب عمومی و اعتراض برخی از نمایندگان حزب حاکم پارلمان، به نظر می رسد این طرح تا چهارشنبه شب به تصویب برسد. اما این به معنای پایان اعتراضات نخواهد بود.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


بالای 25 نفر مهاجر زیر ضربه مرمی قرار  گرفتند


 حدوداَ 200 نفر مهاجر در زمین های
 توت زمینی در شهر ایلیاس در کشور یونان کار میکردند، که انها از کشور های بنگله دیش و پاکستان می باشند


ماه ها بود که انها حقوقی از طرف صاحب کار شان دریافت نکرده بودند، و زمانی که تقاضا کردند تا حقوق شان را پرداخت کند انها مورد تهدید قرار گرفتند
که در ادامه سه نفر یونانی انها را زیر ضربه مرمی قرار دادند، که بالای 25 نفر از انها زخمی شده و راهی شفاخانه شدند که در انجا بستر هستند
پلیس این شهر دو نفر را دستگیر کرده

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


جوان 18 ساله افغان جان خود را از دست داد


در شهر اتن نزدیک پارک الکساندرا شنبه شب مورخ 5-1-2013 یک گروه ناشناس با همراه چاقو به یک جوان 18 ساله افغان حمله کردند و او را با یک ضربه چاقو بالای سینه ایشان زخمی کردند
و بعد از تماس تلفونی ایشان با کمک دوستش به شفاخانه  انتقال داده شد.

با کمال تاسف ایشان اوایل صبح اخرین نفس های خود  را در شفاخانه جاه گزاشتند

در مورد کشته شدن این جوان تحقیقات از طرف پلیس آتکی ادامه دارد

---------------------------------------------------------------------------------------------

تحقیق در مورد غرق شدن مهاجران افغان در یونانهیئت افغانی جهت تحقیق در مورد غرق شدن مهاجران افغان به یونان آمده اند.

یک مقام وزارت خارجهء افغانستان در صحبت  های خود گفته است که در حادثهء غرق شدن کشتی حامل مهاجران افغان 28 افغان جان داده اند.

او که نخواسته نامش در گزارش افشا شود گفته است که پس از وقوع این حادثه تنها یک افغان زنده مانده است.

به اساس گزارش ها، این مهاجران تعداد شان به حدود 30 تن می رسید.

آنها نزدیک به ده روز قبل هنگامی که توسط کشتی از ترکیه به یونان می رفتند، در آبهای یونان غرق شده اند.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

مخالفت با زندانهای که برای مهاجرین به وجود می آورندمهاجران. وپناهجویان. میدانیم که زندگی درمحلّ های که ما متولّد شده ایم وبزرگ شده ایم خیلی سخت است .میدانیم که ارتش وگروهی ناتو و هم پیمانان جنگ درظاهر برای ترمیم وساخت وسازوارید کشورهای ما میشوند که حرف ازصلح ازدیموکراسی برضدّ ظلم برضدّفقر وحرف ازهمکاری میزنند؛ خارجیها باجنگ وهمکاری باظلم استبدادی رژیم تحمیلی باهم هرچی داشته اند درثروت درقدرت دربهره برداری وسوءاستفاده درترس درفقردربیکاری درگُشنگی وبیشتراوقات تامرگ نقش داشته اند میدانیم همینطور که دراینجا یونان بسیاری زنده گی میکنند سرمایه دار وغنی ازسوء استفاده بسیاریها ودیگران هست. 

همانطوریکه ازماهادرکشورما سوء استفاده میشود دریونان هم مورد سوءاستفاده قرارمیگیریم هنوزمیشناسیم که درکشور یونان ودولت یونان رسیده ایم هرچی ازماها میتوانیم خودرا سالم برسانیم مواجه میشویم بابسیار سختیها در زندگی مان درمسافرت تاداخل مرزاُروپا که یونانیها نگهبانان مرزی درمرزهای اُروپای. پلیس .فروندیکس.دیوارو سیم خارتارگذاشتند درمرزیونان ودیگرمراحل امنیّتی دوربین.رادار.وگذشته ازهمه زندانی برای یک مدت درفضای نامعلوم وسخط ترین شرائطی دیگر.

دولت یونان یک نقش خیلی عظیم وبزرگ دارد درزندانی کردن مامهاجران وپناهجویان که بیشتروزیادترماها میخواهیم به دیگرکشورهای اُروپای برویم از وضعیت یونان وزندانهای یونان که تجربه کسب وپرکرده ایم ازگروهی فاشیستها ونجات پرستها که موردحمله قرارگرفته ایم که یک قطعه ازجامعه یونانی است غالباً اکثر موقع اشکارانه باضرب وشتم وضربات کارد وتهاجم درخانها ازخصومت ازنجات پرستی ازخشم وتاشبکهای تلویزیونی رسیده که باهرفرصت به ماها تُهمتی بزرگ رازده ونجات پرستی ونفرت خودرانسبت به مهاجران نشان میدهند.

دراین زمان وشرائط وضعیت بسیار سخت ترازگذشته است سرمایه داران بازدرتمام جهان حمله ونقشه میکشند مقابل فقیران نه تنها اینکه مطمئن شوند به منافع شان برسند بلکی بدست اوردن چیزهای دیگرکه دردست بیاورند هنوزدربسیاری کشورهاتوسعه جهانی اُروپای یااقتصادی بحرانی است علت نادرست ازکار بدست اوردن از افزایش بیکاری ازفقر ازسرکوبی تظاهر کننده گان یونانی تافوق بالا وبالاترها اتفاق افتاده است باراهای مختلف دردوسال اخیر.دولت وارباب ها مامهاجران وپناهجویان رامتّهم میکنند به خواطر بیکاری فقروکوتاهی که درحق مردم کرده اند.درحالیکه درجاهای که معلوم است واقعاً جنایات بزرگ راردکرده بگردن ازقطعات مردم مهاجرفقیربیکار وکارگرها می اندازند بیشتر ازهمه حالا که دریونان دوره ای انتخابات است مردم محلّی با اربابها رقابت دارند دولت وارباب ها برای به قدرت رسیدن استفاده میکنند ازمهاجران تارآی زیادترجمع کنند اعلام میکنند زندانهای جدید درسراسریونان سرانجام هرروزه چک کردن وبازداشت کردن که برای مثال دانشگاه؛ اسوئه؛ دانشگاه؛ نومیکی که پلیس گذاشتند تامهاجران دست فروشی نکنند فقیرهستند وفقیرتر شوند ؛غالباً چیزی دیگرندارند وعده به مردم یونان دهند خارج ازتعقیب وزندانی مهاجران.

 مایل وتلاش میکنند بارآها ودلیل های زیاد برای ایجادی نجات پرستی وملّی سمّ دربین مردم بریزند ومسئولیت ان را بردوش مهاجران فقیران ومحلّی ها اندازند. ازطرف مامهاجران مامخالف نجات پرستی جنگ فقربیکاری مخالف زندانهای که جدیدساخته ومیسازند برای نگهداری مهاجران ومخالف سوءاستفاده از دیگران هستیم چراماقبول نداریم جدای بین انسانها براساس رنگ پوست ملّیت قوم دردین ومذهب وجدای انسانهای بدون مدارک وبامدارک وانهای که مدارک ندارند بایددارای مدارک شوند وظیفه دولت است وحق هرمهاجر به قانون ژنیف.

 همانطور که درتحت هم پیمانان وکلاسهای برادرانه باورداریم همه باهم مهاجران وپناهجویان بامردم بشردوست وانسان دوست وضدّنجات پرست ارزش داردهمه باهم مبارزه کنیم برای یک دنیای بدون جنگ. بدون فقربدون نجات پرستی , باحق , بدون ظلم وستم , بدون , مرز , بدون سوءاستفاده ازدیگران کمیته افغانهای مقیم یونان دعوت بعمل می اورد ازتمام مهاجران وهموطنان افغان تادرتظاهرات روز سه شنبه تاریخ 24/4/2012ساعت 5:30بعدازظهردرمیدان آمونیا شرکت کنند این تظاهرات ازطرف گروهای ضدّ نجات پرستی دانشجویان کارگران معلّمین ومردمی بشردوست راه اندازی شده که برضدّسیاست غلط دولت که زندانهای برای مهاجرین آماده کردند دراکثرنقات یونان تامهاجران راجمع کرده و دران زندانها نگهداری کنند پس مامخالف این تصمیم غلت دولت هستیم واعلام میکنیم نه زندان نه نجات پرستی ونه جنگ .حق وحقوق مساوی برای همه پس همه باهم یکبار دیگراعتراض خودرادراین روز به گوش جهانیان خواهیم رساند وعدۀ ما میدان آمونیا ساعت پنج وسی دقیقه بعد ازظهر روزسه شنبه وتظاهرات بطرف سینداغما درمقابل پارلمان یونان


------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  نا امیدی  پناهجویان افغان در کشور یونان

تابکی اواراگی دربدری وتلفات درافغانستان همه کشورهای جهان امدند بما کمک کنند پس چراکمک نمیکنند هرروز جنگ ناارامی بمباران بمگذاری درمکاتیبها اورگانهای دولتی وحتا کنارجاده ای وتلفات مردم غمدیده ای ما افغانستان راهرروز شاهد میباشیم که به بهانهای گوناگون جان شان راازدست میدهند وکسانیکی درافغانستان زندگی میکنند نگران اینده ای زندگی واینده جان شان میباشند به همین دلیل سیل عظیم  ازهموطنان عزیزمان.

 کشور کاشانه اقوام وفامیل شان را ترک نموده بسوی جایگاهی که فقط اینده برای زندگی و امنیت جان شان جستجو کنند حرکت میکنند که درمرزهای ایران وپاکستان قربانی حادثات گوناگون میشوند ودرایران هم که میرسند باید به کارهای سخت وغیرقابیل طاقت فرسا مشغول شوند تا بتوانند نفقه عیال وخانواده خویش را تآمین سازند وازطرفی دیگر به جرم بی مدارکی هرروز پلیس وارید کارگاهای صنعتی که افغانها درانجا مشغول هستند میشوند بعضیها رادستگیر وسپس ردمرز افغانستان وبعضیها ازترس که ردمرزافغانستان نشوند دست به کارهای خطرناک زده ازجمله فرار پرتاب کردن از پشت بام بالکون وحتا موترهای پلیس ودرانتها بامواجه شدن دست وپا وکمر شکسته  وحتا به مرگ روبرو میشوند تامبادا به کشورش ردمرزنشوند چرا؟ چون خسته شدند از شرایط که درافغانستان  سپری کرده بودن وازایران هم مجبورمیشوند راهی ترکیه را مدنظر بیگیرند به امیدی زندگی بهتر واینده ای درخشان که بامشکلات فراوان دربین راه مواجه میشوند گروگان گرفته میشوند بدست قاچاقبران انسان تاپول بزرگ را پرداخت نموده وازاد شوند وحتا دراکثرمواقع به مرگ هم مواجه میشوند .

وهمچنین درترکیه ودردریاها بیشترین تلفات را میدهند تابه یونان که خودرا یکی ازکشورهای اروپای مینامد برسانند ودریونان هیچ حق و حقوقی ندارند وکسی هم نیست که ازحق مهاجرین دفاع کند به مهض رسیدن به یونان وارد پارک ویکتوریا وازانجا درتلاش که خودرا ازاین کشور به یک کشوری دیگربرسانند بارها شاهد صحنهای گوناگون کلاه برداری خود حواله داران ومغازه داران افغانی که پولهای مردم بدبخت وبیچاره را فراری میدهند ومردم را دچار مشکلات های زیاد گردیده وحتا بااین کارهای شان جان هزاران نفررا به خطر مواجه میسازند وجوانان افغانی را به موادمخدر مبتلا ساخته ومیسازند که باعیث مرگ هزاران جوان میشوند چرا؟... شاهید چندمین بار غرق شدن کیشتیها بودیم دردریای یونان وایتالیا ومرگ صدها هموطنان افغان ما واین بار کیشتی حامل 65 نفر افغانی که تعدادی زیادی بچهای کوچک وخانواده دراین  جمع بودند از منطقه ای زاکینتوس به طرف ایتالیا درحرکت بودند که دردریای ازاد این کیشتی دچارمشکیل فنی شده ویک نفر باتلاش فیراوان قصدداشته خودرا نجات دهد بااب بازی که متآسفانه غرق شده ودونفردیگر که غرق شده بعداز چندروزجنازه هایی شان راپیداکردند  مابقی خوشبختانه نجات یافتند وچند روزدرمرکزپلیس زاکینتوس بازداشت بودند خانواده بچهای کوچک وهمه وبعد ازمدت چندروز پلیس یونان فقط یک مدرک ترک خاک که یک ماهه وقت دارد وباید کشوررا ترک کنند به انهادادند وزمانی که تاریخ 27/9/2011 به اتن برگشتند هیچ جاومکانی رادراختیار نداشتند که زندگی وسرپناهی داشته باشند که باهمکاری انجمن افغانها مقیم یونان
 توانیستم جایگاهی موقت برای شان پیداکنیم وانجمن افغانها مقیم یونان
 دعوت بعمل می اورد ازتمام هموطنان افغان بیایید دست بدست همدیگر داده ونگذاریم بیشتر ازاین همه ازما وازسادگی ما سوء استفاده نمایند ومادرهمه جاتلفات دهیم دست دردست هم داده بسوی کسانیکی دست یاری می طلبند به انها کمک کنیم

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου